پاسخ: HPE primera C600

چک درHPE Primera 600 Storage QuickSpecs بیان می کند:

سرویس نصب و راه اندازی نرم افزار پایه HPE Primera
“بهینه سازی پویا، بهینه سازی اولویت، گزارشگر سیستم، کپی مجازی، و نمای کلی از دامنه مجازی و قفل مجازی را ارائه می دهد.”
این کار را انجام می دهد نه لیست بهینه سازی تطبیقی

@ledvan، از بالای سر من، من معتقدم که دستور CLI این است “نشان دادن مجوزاگر می خواهید، لطفاً خروجی را بگیرید و آن را پست کنید. بهینه سازی تطبیقی ​​را در لیست نخواهید دید و چنین مجوزی برای ذخیره سازی Primera وجود ندارد.

با Primera، حجم معینی در یک CPG قرار می‌گیرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-primera-c600/m-p/7191689#M482