پاسخ: HPE ProLiant 460c Gen – SAN-Boot

اسناد را بررسی می کند و سپس با بازخورد باز می گردد
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-server-blades/hpe-proliant-460c-gen-san-boot/m-p/7177140#M3741