پاسخ: Hpe simplivity dl380 gen10 را می توان به عنوان تک نود مستقر کرد

عزیز،

اگر Vcenter نداشته باشیم چه می شود
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-simplivity-dl380-gen10-can-be-deployed-as-single-node/m-p/7176322#M3611