پاسخ: HPE SimpliVity OmniStack 4.2.0 و Firmware SVTSP-2023_0502 اکنون در دسترس هستند

از شما برای به روز رسانی متشکرم. دانلود اکنون کار می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-simplivity-omnistack-4-2-0-and-firmware-svtsp-2023-0502-are/m-p/7190949#M4172