پاسخ: HPE_StoreVirtual_VSA_2014_for_vSphere_OVF_TA688-10542.ZIP

@wflorentino از شکیبایی شما متشکرم. من بررسی کردم و سایت در حال حاضر دارای مشکلاتی است که به دلیل آن وقتی ما این را دانلود می کنیم، فقط html دانلود می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storevirtual-storage/hpe-storevirtual-vsa-2014-for-vsphere-ovf-ta688-10542-zip/m-p/7186213#M12707