پاسخ: ILO 4 ماوس هنوز مشکل دارد!!!! در Microserver gen8 – من می دانم، آن را مرده است!

سلام،


می توانید ILO را از ILO RBSU بازنشانی کنید.
سرور را راه اندازی مجدد کنید و F8 را در هنگام شروع ILO در حین POST فشار دهید.


یکی از سرورهایی که به ILO RBSU بوت شده است، ILO را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنید.

File –> Set Defaults –> F10 را فشار دهید تا روی Factory Defaults تنظیم شود.


 


پس از انجام، ILO را از ILO RBSU –> Tab Network پیکربندی کنید و مشکل را تأیید کنید.


 


اگر همچنان یکسان است، یک کیس پشتیبانی با HPE ثبت کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ilo-4-mouse-issues-still-on-microserver-gen8-i-i-know-it-s-dead/m-p/7186850#M18429