پاسخ: MicroServer Gen8 depoly Samba Server از powerlost

سخت افزاری استموضوع. به نظر مشکل از مادربرد است. من همه چیز را بدون مادربرد و کیس تعویض می کنم، اما هنوز کار نمی کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/microserver-gen8-depoly-samba-server-than-powerlost/m-p/7176466#M17551