پاسخ: ML110 SPP 2022.09.01 SUM Deploy Fails

این معمولاً هنگام استفاده از ILO برای به‌روزرسانی SPP اتفاق می‌افتد، اگر بتوانید از کلید USB HPE استفاده کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml110-spp-2022-09-01-sum-deploy-fails/m-p/7178146#M179825