پاسخ: OneView Firmware 7.20.00-0467548 DL385 Gen10 Plus V2

مطمئن نیستم که آیا این یک مشکل شناخته شده است، من از زمان ارسال هیچ زمانی برای تلاش برای رفع مشکل نداشته ام. اگر وقت دارید می گویم یک مورد پشتیبانی باز کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/oneview-firmware-7-20-00-0467548-dl385-gen10-plus-v2/m-p/7175979#M7593