پاسخ: OneView REST API سرور را به رک اضافه کنید

سلام، پیشنهادات ارائه شده توسط را امتحان کنیدوینکی_99 . اگر موفق نشد، از شما درخواست کنید که یک مورد با HPE ثبت کنید تا بتوانیم همان را در آزمایشگاه آزمایش کنیم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/oneview-rest-api-add-server-to-rack/m-p/7184953#M8029