پاسخ: OV4VC نسخه 11.4 و OneView 8.6ممنون کریس

میزبان ها یک خوشه VMware 4 گره را تشکیل می دهند.

قبل از این فعالیت، VCSA از 7.0 U3 به 8.0 U2 ارتقا یافته بود – آیا این موضوع ارتباطی دارد؟ شاید لازم باشد گواهی ها و غیره را به روز کنید؟

ما سعی کردیم VCSA را حذف و دوباره اضافه کنیم، اما همچنان همان رفتار را دیدیم.

با تشکر فراوان
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ov4vc-version-11-4-and-oneview-8-6/m-p/7199607#M8587