پاسخ: ProLiant DL 360 Gen 10 VGA ویدیو را برای مانیتور نمایش نمی دهد.

با جدا کردن سیم برق از پشت سرور به مدت 5 دقیقه حل می شود. آیا ممکن است کاری با NVRAM انجام شود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-dl-360-gen-10-vga-not-displaying-video-to-monitor/m-p/7183270#M180738