پاسخ: Proliant DL380 Gen 9 – راه اندازی درایورها لطفا صبر کنیدسلام !

بخاطر این مشورت ممنون!
من موفق شدم این کار را یک بار در 1 از 3 سرور پایین خود انجام دهم، نه توانستم آن را دوباره تولید کنم و نه در بقیه.
شانس. فرصت ؟

در مورد شرایط زمانی که موفق شدید بیشتر بگویید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-dl380-gen-9-starting-drivers-please-wait/m-p/7199621#M183930