پاسخ: ProLiant MicroServer Gen8 ESX 6.7 را نصب کرد و سعی کنید دانلود صحیح SSA CLI را پیدا کنیدبا تشکر از پاسخ بعدی! این به من کمک کرد SSA را نصب کنم، اما متوجه شدم که نمی تواند دستگاه NVME را در ESXi من دریافت کند.

اما ‘lspci’ را روی سرور ESXi اجرا کنید، NVME آنجاست. پس چگونه می توانم آن را روی ssacli بیاورم؟

s1.jpg

s2.jpg
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-microserver-gen8-installed-esx-6-7-and-try-to-find/m-p/7189333#M181729