پاسخ: Superdome 2 CB900s i4 چگونه iLO 3 را با استفاده از CLI به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنیم؟

اما آیا تمام اطلاعات/پیکربندی های ilo پاک می شود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/integrity-servers/superdome-2-cb900s-i4-how-to-reset-ilo-3-to-factory-defaults/m-p/7178953#M15159