پشتیبانی از ssd مصرف کننده DL 360 gen 9… ظاهر خوبی ندارد.من فقط سعی کردم از یک SSD چینی ارزان قیمت M.2 استفاده کنم با:

* مورد U.2

* کیس SATA Orico

و DL360Gen9 من در هر دو مورد به من LED کهربایی می دهد.

کار نخواهد کرد

مطمئن نیستم که به خاطر چسب M.2 است یا به خاطر 2 قاب SSD… چوب M.2 در یک کیس USB دیگر با Pi و رایانه دیگر کار می کند.

خرید SSD مصرف کننده (نسخه M.2 یا SATA) و استفاده از آن در سرورهای HPE خطرناک است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl-360-gen-9-consumer-ssd-support-not-looking-good/m-p/7199797#M183971