پیکربندی پشتیبان گیری

در صورتی که آرایه تصمیم بگیرد یک روز روشن نشود، می‌خواهم از تنظیمات Nimble خود نسخه پشتیبان تهیه کنم. به دلیل قوانین صنعتی نمی توانم از ویژگی های خانه تلفن استفاده کنم. آیا راهی برای پشتیبان گیری از تنظیمات آرایه Nimble وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/backup-config/m-p/7184682#M3163