کانتینرها و HP-UX

به نظر می رسد نشانگرهای سیستم فایل مخفی برای فایل سیستم های کانتینری وجود دارد. اجرای Ignite برای پشتیبان گیری از همه چیز در vg00 (شامل دایرکتوری های /var/hpsrp) ناموفق است. اگر یک کانتینر یک سیستم فایل نصب شده داشته باشد، flist از کار می افتد. متوقف کردن کانتینر کمکی نمی کند (که به هر حال باید 24×7 اجرا شود) و وقتی می توانیم نسخه پشتیبان را کامل کنیم، سیستم فایل کانتینر خالی است.

من هیچ یادداشتی در مورد Ignite و کانتینرها ندیده ام. ظروف ما همه در vg00 هستند.
آیا باید یک برنامه پشتیبان جداگانه برای /var/hpsrp اجرا کنیم؟
آیا pax یا fbackup از این فایل سیستم های خاص نسخه پشتیبان تهیه می کند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/ignite-ux/containers-and-hp-ux/m-p/7176292#M25436