کسی در مورد Simplivity fw 2022_1021 اطلاعاتی دارد؟

بولتنی که می‌گوید به‌روزرسانی حیاتی fw در دسترس است، قبل از آخر هفته از HPE ارسال شد، اما هیچ راهنمای interop جدیدی که وابستگی‌ها را توصیف کند یا اطلاعاتی در مورد اینکه چرا به‌روزرسانی حیاتی است وجود ندارد. یادداشت انتشار کوچک (https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?softwareId=MTX_b7d3675e8ef94ad4b684c0f82f&tab=releaseNotes ) نشان می دهد که چیزی در iLO(؟) شکسته شده است؟ کسی اینجا اطلاعاتی داره؟

///L
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/anyone-with-info-about-simplivity-fw-2022-1021/m-p/7176347#M3615