Betreff: سازگاری با vCenter 7.0 U3oما دیروز این به روز رسانی را نصب کردیم و هیچ مشکلی نداریم.

همانطور که در راهنمای interop نوشته شده است، می توانید چنین نسخه های کوچکتر/به روز رسانی را نصب کنید: 7u3m تا 7u3n تا 7u3o

فقط تغییرات نسخه بزرگ مانند 7u4 یا 8 باید تایید و تایید شوند.

با احترام

پیتر
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/compatibility-with-vcenter-7-0-u3o/m-p/7199502#M4400