Re: Event ID 280 در Windows 2022 Hyper-V Host – Vport QueuePairs of virtual switch

همین مشکل در اینجا در DL380 Gen10p. 7 ماشین مجازی با استفاده از رابط HPE 10GB SFP+ اجرا می‌شوند. فقط آزاردهنده است که این مشکل حل نشود. هر چند به نظر نمی رسد تاثیر فیزیکی روی چیزی داشته باشد. اما تعداد زیادی بلیط در RMM ما ایجاد می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/event-id-280-on-windows-2022-hyper-v-host-vport-queuepairs-of/m-p/7189871#M14731