Re: Query: Getting Hardware UUID

هیچ‌کدام از آن‌ها برای سوال من قابل اجرا نیستند، به جز اینکه هر دو دارای “UUID” در خود هستند. این روش من برای بازیابی UUID برای یک سرور معین بود. مدتی است که کار می کند. حالا اینطور نیست. سعی می کنید بفهمید چه چیزی تغییر کرده است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/getting-hardware-uuid/m-p/7183336#M7945