آیا vSphere Trust Authority در خوشه SimpliVity پشتیبانی می شود؟

ESXi v. 7.0 U3g

vCenter نسخه 7.0 U3g

SimpleVity نسخه 4.1..3
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/is-vsphere-trust-authority-supported-on-a-simplivity-cluster/m-p/7179008#M3735