آینه دیسک ریشه سوم برای استفاده در سرور دیگری

دو دیسک ریشه آینه ای (هر کدام 70 گیگابایت) در یک سرور فعال وجود دارد (HP-UX B.11.23 / 9000/800/rp3440)

ما یک دیسک 140 گیگابایتی جدید داریم… به یک تصویر سیستم عامل قابل بوت در این دیسک 140 گیگابایتی جدید نیاز داریم تا در سرور دیگری قرار گیرد (rp3440)

بنابراین ما این دیسک 140 گیگابایتی جدید را در این سرور در حال کار قرار دادیم – آن را شناسایی کردیم.

 

اکنون باید این دیسک 140 گیگابایتی جدید را آینه کنیم. سپس آینه را بشکن؟ سپس آن را از سرور در حال کار حذف کنید و از آن برای راه اندازی سرور دیگری استفاده کنید. قدردان برخی از پیشنهادات لطفا. با تشکر فراوان

 

[root:]# ioscan -fnC disk|بیشتر
Class IH/W Path Driver S/W State H/W نوع توضیحات
================================================== ============================
دیسک 0 0/0/2/0.0.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE _NEC DVD+-RW ND-6650A
/dev/dsk/c0t0d0 /dev/rdsk/c0t0d0


دیسک 1 0/1/1/0.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE HP 73.4GMAX3073NC
/dev/dsk/c2t0d0 /dev/rdsk/c2t0d0 – (دیسک ریشه 70 گیگابایت)


دیسک 17 0/1/1/0.1.0 sdisk CLAIMED DEVICE HP 73.4GST373455LC
/dev/dsk/c2t1d0 /dev/rdsk/c2t1d0 – (دیسک ریشه دیگری 70 گیگابایت)


دیسک 428 0/1/1/1.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE SEAGATE ST3146855LC
/dev/dsk/c3t0d0 /dev/rdsk/c3t0d0 (دیسک جدید 140 گیگابایتی میرور می شود)


دیسک 427 0/1/1/1.2.0 sdisk NO_HW DEVICE SEAGATE ST3146855LC
/dev/dsk/c3t2d0 /dev/rdsk/c3t2d0

[root:/var/spool/cron]# lvlnboot -v
تعاریف بوت برای Volume Group /dev/vg00:
حجم های فیزیکی متعلق به گروه حجم ریشه:
/dev/dsk/c2t0d0 (0/1/1/0.0.0) — دیسک بوت
/dev/dsk/c2t1d0 (0/1/1/0.1.0) — دیسک بوت
بوت: lvol1 در: /dev/dsk/c2t0d0
ریشه: lvol4 در: /dev/dsk/c2t0d0
تعویض: lvol2 در: /dev/dsk/c2t0d0
Dump: lvol3 در: /dev/dsk/c2t0d0, 0

..

 

سرور در حال کار

/dev/vg00/lvol1 1009705 90555 818179 10% /stand
/dev/vg00/lvol4 1032192 568752 459856 55% /
dev/vg00/lvol5 4096000 19400 4045968 0% /tmp
/dev/vg00/lvol6 8192000 5193128 2975520 64% /opt
/dev/vg00/lvol7 8192000 2888088 5262648 35% /usr
/dev/vg00/lvol8 8192000 5232664 2937128 64% /var
/dev/vg00/lvol9 12288000 2122755 9529965 18% /var/adm/crash
/dev/vg00/lvol10 2048000 1049716 935902 53% /home
منبع: https://community.hpe.com/t5/lvm-and-vxvm/mirror-third-root-disk-to-be-used-in-another-server/m-p/7182000#M52224