افزودن نوع عملکرد اتصالسلام

 

نوع عملکرد اتصال شبکه به صورت هم افزایی

 

من فرض می کنم که این یک عملکرد زیبایی نیست بلکه واقعی است، به عنوان مثال اگر این اتصال برای iSCSI استفاده شود، نوع تابع iSCSI است، البته کانال فیبر کانال فیبر است و هر چیز دیگر اترنت است.

ما در شرف پیکربندی iSCSI هستیم، بنابراین فکر می‌کنم باید این تابع iSCSI را برای تخلیه بارگذاری انتخاب کنیم.

تابع اتصال.JPG
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/add-connection-function-type/m-p/7207185#M1687