بسته ادغام فضای ذخیره سازی hpe برای ثبت نام vmware vcenter با InvalidUrl ناموفق است

هنگام تلاش برای اتصال vCenter به 3Par، در هنگام ثبت نام VASA خطایی دریافت می کنم. پیام خطا این است:

ثبت نام VASA

ثبت نام واسا انجام نشد.
com.hpe.ecosystem.virtualization.api.exception.VirtualizationTaskFailed: Vasa ثبت نام برای vasa ناموفق بود: vasa_3PAR : InvalidUrl

زمان در vCenter، Storage Integration Plugin برای vCenter و خود 3par تنظیم می شود. به نظر می رسد گواهی ها خوب است. به نظر می رسد هر دو SIP4VC ​​و vCenter 3par را به خوبی کشف کرده اند. وضعیت VASA سیستم ذخیره سازی فعال نشان داده می شود. و showvasa در 3par می گوید فعال است.

این در گذشته با همین نسخه‌های نرم‌افزار vCenter، SIP4VC ​​و 3Par کار می‌کرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hpe-storage-integration-pack-for-vmware-vcenter-registration/m-p/7192049#M8260