بهترین نسخه سیستم عامل پایدارسلام،

من سوئیچ دارم HP 1950 (JG963A)

نسخه فریمور فعلی من این است 7.1.070 Release (3507P02) بهترین نسخه پیشنهادی بعدی برای ارتقاء سیستم عامل چیست؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/best-stable-firmware-version/m-p/7200714#M906