به Next خوش آمدید


شبکه، مانند تمام فناوری‌ها، جذاب است زیرا هرگز ثابت نمی‌ماند. سرعت تغییرات فناوری ممکن است فروکش کند، اما ما بر اساس روشی که اکنون فناوری یک شریک اساسی در دستیابی به اهداف سازمان و نتایج کسب و کار است، در مرحله ای پر جنب و جوش هستیم. بخش اعظم این امر ناشی از تغییرات گسترده در محیط فناوری اطلاعات است، مانند پذیرش استقرار ابرهای ترکیبی و فشار برای استفاده از داده ها و محاسبه از لبه به ابر برای ارائه بینش هایی که منجر به نوآوری می شود. بودجه های کم، منابع کمیاب و…


منبع: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2023/04/welcome-to-next.html