ترتیب بوت را در حالت BIOS با استراحت API تغییر دهید

جامعه عزیز

من ترتیب بوت را به صورت زیر در رابط کاربری گرافیکی ILO تغییر می دهم:

 

دسترسی به ILO GUI –> Administration –> Boot Order

در Server Boot Order، ترتیب دستگاه بوت را تغییر دهید

اعمال را فشار دهید. لینک عکس به صورت لینک زیر

https://drive.google.com/file/d/15VXAusiy8m4SRbOFSfRjN6ayz5XXxc0V/view?usp=sharing 

 

من می‌خواهم با استفاده از Rest API عملکرد فوق را خودکار کنم. لطفا در این مورد به ما کمک کنید

 

با احترام

 

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/change-boot-order-in-bios-mode-by-rest-api/m-p/7177081#M179671