تصویر سیستم عامل سفارشی شده توسط ارائه هوشمند در DL380Gen10Plus شناسایی نمی شود

مدیر پیکربندی تصویر سیستم عامل سفارشی شده توسط ارائه هوشمند در DL380Gen10Plus شناسایی نمی شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/customized-os-image-is-not-recognized-by-intelligent-provision/m-p/7189650#M181798