تغییر نام کاربری انجمن

آیا می توانم نامم را به “tecron” تغییر دهم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/changing-community-username/m-p/7187512#M15128