تفاوت بین نحوه مشاهده همان حجم در 3PAR vmware

سلام بچه ها

من باید بفهمم که چرا از این دو منظر چنین تفاوتی در دیدگاه ظرفیت در جدول زیر وجود دارد. باید بتوانم به مشتریم توضیح دهم که اینجا چه اتفاقی می افتد.

پیشاپیش ممنون

حجم نازک است

فشرده سازی بر روی CPG به صورت روزانه انجام می شود.

اخیراً یک vSphere UNMAP در Datastore انجام شده است.
Table.jpg
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/difference-between-how-the-same-volume-is-viewed-in-3par-v/m-p/7178276#M8155