خطای POST: 207-پیکربندی حافظه نامعتبر – اشتباه نصب شده است

سلام به همه

آیا کسی می تواند به من کمک کند تا بفهمم چرا خطای زیر را دریافت می کنم؟

سرور: ProLiant DL380 Gen9

پردازنده 1: پردازنده Intel(R) Xeon(R) E5-2640 v4 @ 2.40GHz
پردازنده 2: پردازنده Intel(R) Xeon(R) E5-2640 v4 @ 2.40GHz

سرور من با حافظه پردازنده 1 سوکت 9 مشکل دارد، من سعی کرده ام حافظه را از سوکت پردازنده 1 سوکت 12 به سوکت پردازنده 1 سوکت 9 منتقل کنم و سوکت 9 اسلات حافظه خالی است و سوکت پردازنده 2 سوکت 12 را نیز به سوکت پردازنده 2 سوکت 9 منتقل کرده ام.

پس از حذف آماده سرور من خطای زیر را نشان می دهد:

خطای POST: 207-پیکربندی حافظه نامعتبر – پردازنده 2، DIMM 10 اشتباه نصب شده است. لطفاً به قوانین جمعیت حافظه در مستندات مراجعه کنید. این حافظه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

خطای POST: 207-پیکربندی حافظه نامعتبر – پردازنده 2، DIMM 11 اشتباه نصب شده است. لطفاً به قوانین جمعیت حافظه در مستندات مراجعه کنید. این حافظه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

خطای POST: 207-پیکربندی حافظه نامعتبر – پردازنده 1، DIMM 10 اشتباه نصب شده است. لطفاً به قوانین جمعیت حافظه در مستندات مراجعه کنید. این حافظه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

خطای POST: 207-پیکربندی حافظه نامعتبر – پردازنده 1، DIMM 11 اشتباه نصب شده است. لطفاً به قوانین جمعیت حافظه در مستندات مراجعه کنید. این حافظه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/post-error-207-invalid-memory-configuration-incorrectly/m-p/7189680#M181804