خوشه کششی – کپی های اولیه و ثانویه در همان منطقه

در اینجا یک اسکرین شات از فدراسیون خوشه کششی جدید ما است. خوشه strech دارای 2 ناحیه است (گره 1 و 2 یک منطقه و گره 3 و 4 منطقه دیگر هستند).

همانطور که در اسکرین شات مشاهده می شود، ما چند ماشین مجازی (gss1-old، mva2 و nva2) داریم که هم نسخه اولیه و هم ثانویه را در یک منطقه دارند. در طول HA failover این بدان معناست که VM در منطقه ای شکست می خورد که هیچ نسخه ای ندارد و در آن صورت دیگر خراب نمی شود.

آیا به هیچ وجه می‌توانیم تمام ماشین‌های مجازی را در مناطق مختلف کپی اولیه و ثانویه داشته باشیم؟

Untitled2.png
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/stretch-cluster-primary-and-secondary-replicas-on-same-zone/m-p/7192098#M4199