سایت پشتیبانی در دسترس نیست

2023-03-10_16-22-28.png

آیا این باعث می شود که دیگران در مورد گرین لیک شک کنند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/support-site-unavailable/m-p/7184458#M11722