سوال HPE 2920 48 snmp

سوئیچ‌ها به‌عنوان دسک‌تاپ ظاهر می‌شوند، تا زمانی که من یک snmp جامعه اضافی را به عنوان مدیر و نامحدود اضافه کنم. روی آخرین IMC بدون جامعه عمومی فقط اپراتور NOA-SNMP ما بدون محدودیت کار کرد. فقط تعجب کردم که آیا کسی می داند چرا؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/hpe-2920-48-snmp-question/m-p/7179138#M5679