فرآیند پشتیبان گیریعزیزان

 

چگونه می توانم یک تصویر Iso بگیرم و بازیابی کنم.

به عبارت دیگر نحوه پشتیبان گیری و بازیابی vm در hpvm

 

احترام زیادی برای کمک شما

 

با احترام

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-hp-ux/backup-process/m-p/7200449#M948670