فن از کار افتاد/نبود. سیستم برای خاموش شدن در Proliant ML110 G6 آماده می شود

خنک کننده فن هیت سینک پردازنده خراب شد. آن را تعویض کردم اما در زمان بوت همان پیغام را دریافت می کنم.: فن خراب/مفقود شده است. سیستم برای خاموش شدن آماده می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/fan-failed-missing-system-prepare-to-shutdown-on-proliant-ml110/m-p/7186360#M181255