مشکل قالب‌بندی نوارهای جدید LTO-8 در HPE 30750

سلام من نسبتاً تازه کار با Tape Drives هستم، اما در یکی از دستگاه هایم سعی کرده ام چند نوار جدید LTO-8 را فرمت کنم و با خطا مواجه می شوم. من 2 نوار کاملاً جدید و نواری که قبلاً داده های آن را داشت امتحان کردم، فایده ای نداشت.

خطای اولیه درست بعد از “Partitioning the Medium” است.

“عملیات قالب بندی انجام نشد (-1)”

سپس یک دامپ تشخیصی انجام می دهد

“نمی توان رسانه را قالب بندی کرد: تماس پشتیبان انجام نشد (-1)”

“نمی توان قالب بندی کرد: پارتیشن بندی رسانه انجام نشد(-1)”

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/issue-with-formatting-new-lto-8-tapes-on-hpe-30750/m-p/7180468#M57374