من به رفع مشکل elp نیاز دارم

5555555555.JPG
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/i-need-elp-fix-tis-probleam/m-p/7190152#M6072