من نمی توانم آرایه را از IP نسخه 3.81 حذف کنممنبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-vmware/i-cant-delete-array-from-ip-ver-3-81/m-p/7184252#M3972