میان‌افزار موجود برای HP M330 Maintenance Release V1.0.0.4-B0022

آیا کسی می تواند به من کمک کند این سیستم عامل را پیدا کنم که هر دو AP ما با 1.00.1 اتمسفر کار می کنند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/missing-firmware-for-hp-m330-maintenance-release-v1-0-0-4-b0022/m-p/7187629#M15132