نامگذاری لون جدید

در سرویس گارد، وقتی Lun جدید اضافه می‌کنم و آن را به همه میزبان‌های خوشه‌ام ارائه می‌کنم، می‌پرسم آیا HP-UX باید همان فایل ویژه دستگاه را برای هر میزبان مانند /dev/disk/disk30 ایجاد کند. به این ترتیب همان گروه حجم، صرف نظر از میزبانی که در آن فعال است، همیشه به دیسک منطقی یکسانی ارجاع می دهد (به عنوان مثال /dev/disk/disk30)

این یکی در محیط من رخ نمی دهد، شماره دیسک جدید برای هر دیسک متفاوت است، به عنوان مثال /dev/disk/disk32 /dev/disk/disk36 چه اتفاقی می افتد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-hp-ux/nomenclature-of-new-lun/m-p/7191940#M948510