نحوه تمدید گواهینامه ssl برای مدل ذخیره سازی hpe3par storeserv 8200، pre-re چیست؟

نحوه تمدید گواهینامه ssl برای مدل ذخیره سازی hpe3par storeserv 8200، برای تمدید آن چه پیش نیازهایی لازم است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/how-to-renew-ssl-certificate-for-hpe3par-storeserv-8200-storage/m-p/7190800#M8678