نحوه پیدا کردن مسیر فرآیند

من یک فرآیند در حال اجرا دارم و باید مسیر فرآیند را پیدا کنم

sxxxxxc: home/sxxxxai $ ps -ef |grep -i jmx
sxxxxxai 12571 4873 1 19:50:42 pts/0 0:00 grep -i jmx

در بالا می توانم ببینم که شناسه فرآیند JMX 12571 است، چگونه می توان مکان فایل را پیدا کرد

برای زیر هم همینطور

sxxxxc:home/sxxxxi $ ps -ef |grep -i activemq
sxxxxxi 13090 4873 0 19:56:50 pts/0 0:00 grep -i activemq

 

من دستورات زیر را امتحان کردم اما فایده ای نداشت

pwdx 13090

sudo ls -l /proc/13090/exe

readlink -f /proc/<13090>/exe

lsof -p 13090 | grep cwd

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/how-to-find-the-process-path/m-p/7183196#M18131