نحوه پیکربندی دیسک ها برای HPE Serviceguard 15.0 در Simplivity با VMware

من باید بدانم که چگونه دیسک های مشترک و/یا VMware را در محیط Simplivity پیکربندی کنم. VM ها در دو گره ساده ساده با ESX 7.0.3i هستند. من از RHEL 8.7 و HP SG 15.0 استفاده می کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/serviceguard/how-to-configure-disks-for-hpe-serviceguard-15-0-in-simplivity/m-p/7184431#M26939