هر کسی که می تواند به من کمک کند تا در آزمون HPE ASE Edge-to-cloud Architect V1 شرکت کنممنبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/any-one-who-can-help-me-to-achieve-hpe-ase-edge-to-cloud/m-p/7191898#M1343