هشدار آستانه ظرفیت زیرک

سلام

آیا آستانه های فضایی از پیش پیکربندی شده ای وجود دارد که در صورت نقض این آستانه ها، هشدارهای ایمیلی را راه اندازی کند؟ به عنوان مثال، آیا وقتی که ظرفیت آرایه کلی به 80% پر شود، Nimble یک هشدار ارسال می کند و شاید زمانی که به 90٪ پر می شود یک هشدار بحرانی ارسال می کند؟

آیا این هشدارها برای مجلدهای جداگانه نیز اعمال می شود؟

با تشکر فراوان
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/nimble-capacity-threshold-alerts/m-p/7184833#M711