هنگام ایجاد Multipath-Raid با استفاده از mdadm با خطا مواجه می شویدمن یک سرور دارم که دارای دو hdd (/dev/sdc و /dev/sdd) است. هر دو hdd دیسک فیزیکی یکسانی هستند که توسط دو مسیر مختلف به سرور ارسال می شوند (اتصال ISCSI). من سعی می کنم با استفاده از دستور زیر یک دستگاه حمله چند مسیره ایجاد کنم:
mdadm –create /dev/md0 –level=multipath –raid-devices=2 /dev/sdd /dev/sdc
اما مواجه با خطا
 mdadm: RUN_ARRAY شکست خورد: آرگومان نامعتبر است

من/etc/mdadm.confفایل
DEVICE /dev/sdd /dev/sdc
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=myarray:0 UUID=261fb9c:976d0d97:30bc63ce:85e76e91
جایی که UUID مقداری UUID منحصر به فرد تولید شده تصادفی است که می‌خواهم به md0 تازه‌تشکیل شده خود بدهم.آیا کسی می تواند در این مورد به من کمک کند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-linux/facing-errors-while-creating-multipath-raid-using-mdadm/m-p/7200561#M105231