ولوم MSA 2050 با ESXi 7 مطابقت ندارد

من یک MSA 2050 با 2 Pool از همان پیکربندی دارم. RAID 6 با 8 درایو در هر Pool و 2 Global Spares. ! VDG در هر استخر. من در هر VDG 1 جلد ایجاد کرده ام. این حجم ها در MSA 7.190 ترابایت است. وقتی Host برای یک Datastore جدید جستجو می کنم هر دو حجم را پیدا می کند اما نشان می دهد که 6.5 ترابایت هستند. چرا من 600 گیگابایت در هر حجم را از دست می دهم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-vmware/msa-2050-volume-not-matching-with-esxi-7/m-p/7183973#M3961